ZAPOMOGI

Informujemy, że członkowie PZERIiI zrzeszeni w naszym Oddziale Rejonowym w Brzegu mogą ubiegać się o przyznanie zapomóg losowych w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

  1. Nagła lub długotrwała choroba ciężka, która z medycznego punktu widzenia jest określana jako poważna.
  2. Wypadki losowe np. pożar, kradzież i inne zdarzenia, które w sposób znaczący przyczyniły się do pogorszenia sytuacji finansowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Warunkiem przyznania zapomogi jest odpowiednie jej udokumentowanie ( wypełnienie wniosku , dołączenie dokumentu poświadczającego dochody w rodzinie, zaświadczenia lekarskie itp.) Wnioski będą rozpatrywane 1 raz w miesiącu w pierwszy wtorek miesiąca. W związku z niewysokim budżetem przeznaczonym na zapomogi wysokość zapomogi to kwota 100 do 300 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Mirosława Gałązka – przewodnicząca Komisji Socjalno- Bytowej                                                                     

Similar Posts