UCHWAŁA PREZYDIUM ZARZĄDU

UCHWAŁA NR 50/12/12/2022

Prezydium Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Brzegu

z dnia 01.12.2022 r

w sprawie skreślenia z listy członków osób zalegających z opłatą składek członkowskich.

  1. Działając zgodnie z & 13 pkt.1 ppkt 3 Statutu PZERiI postanawia się skreślić z listy członków Oddziału Rejonowego w Brzegu osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.   
  2. Informację o skreśleniu  0 skreśleniu należy umieścić w ogólnie dostępnych dla członków komunikatach z informacją o mozliwości odwoływania się do instancji wyższej.
  3. Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia przez Prezydium PZERiI w Brzegu.                                                                                                                                                                 Do wiadomości:    Zarząd Oddziału Okręgowego PZERiI w Opolu  i  a/a

UWAGA!

Lista skreślonych osób będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały znajduje się do wglądu dla zainteresowanych osób, które przypuszczać mogą, że zostały skreślone, u Sekretarza Zarządu – Elżbiety Zdebik, która może również udzielić informacji o trybie odwoławczym. Skreślone osoby tracą uprawnienia członków Związku i nie mogą korzystać z żadnych usług.

Similar Posts